Göteryd

Naturreservatet gränsar mot kyrkbyn Göteryd, nära väg 120. I norr möter området sjön Römningen i en lång strand med utsikt över sjön. Naturreservatet har en areal på 100 ha. I området finns en anlagd stig, med spång över de blötaste delarna. Utefter stigen finns informationsskyltar om områdets natur- och kulturvärden.

Naturvärden

Den västra och större delen består av barrblandskog av tall och gran, tallbevuxen myr och strandkärr. Skogen har stort inslag av gamla och grova träd. Det finns god tillgång på både stående och liggande död ved. Svampen brandticka växer bland annat på död ved. I gläntor finns inslag av ek, björk och annat löv. Utmed strandkanten växer tallar som närmar sig 200 år. Området har historiskt varit betydligt mer öppet och delar av fastmarken har varit ljunghed. Området har stora värden för t.ex. svampar, insekter och fåglar. Sänkning av sjön Römningen har lett till att där det tidigare varit öppen mosse har tall etablerat sig och bildat en barrsumpskog.

Den östligaste delen består av en restaurerad öppen mad som heter Svensäng. Maden hålls öppen genom bete och slåtter.

Römningen är en naturligt näringsfattig sjö som sänktes år 1900. Sjön har varierande stränder med flera naturtyper. Det finns stränder med bottenvegetation med bl.a. braxengräs och notblomster. I sjön finns äkta målarmussla och flat dammussla. Arterna flytsäv, sjötåtel och klockgentiana förekommer i strandmiljöerna kring sjön. Klockaregölet är en typisk liten myrsjö med näringsfattigt brunfärgat vatten. Vegetationen är gles med flytbladsväxter och akvatiska mossor. Utmed stränderna möter myrvegetationen och bitvis gungfly (ett täcke med bland annat vitmossor som flyter på vattnet).

Kulturmiljö

Området kring sjön Römningen är ett av de mest hällkistetäta i Sverige, i Göteryd socken finns över 90 dokumenterade hällkistor. Hällkistorna är gravar daterade mellan yngre stenåldern till äldre bronsåldern. Området utgör en kulturhistorisk miljö av nationell betydelse, en kulturmiljö av riksintresse. Reservatet är beläget inom området men det finns inga kända hällkistor där. Inom reservatet har man däremot hittat boplatser, en fyndplats, en kolbotten efter en resmila, en medeltida husgrund och rester av en skvaltkvarn.

Naturvårdsskötsel

Skogen i naturreservatet kommer att skötas för att bevara och restaurera löv- och tallskog och successivt minska andelen gran. Maden ska fortsatt hävdas och hållas öppen.

Foto: Martin Wargren

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:  

 1. skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva, borra, måla eller mejsla
 2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
 3. plocka, skada eller gräva upp örter, svampar, mossor, lavar eller andra växter annat än plockning av enstaka exemplar av icke-fridlysta arter. (icke-fridlysta bär och matsvamp får plockas för husbehov.)
 4. samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka exemplar av icke-fridlysta arter
 5. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på anvisad iordningställd parkeringsplats
 6. elda annat än på anvisad och iordningställd eldplats
 7. störa eller skada djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid bo- eller lekplats
 8. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.

Följande åtgärder kräver Länsstyrelsens tillstånd:

 • Vetenskaplig undersökning som omfattar åtgärder reglerade i föreskrifterna 1-8
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch, snitsel, konstföremål, eller liknande
 • Bedriva tävlings-, övnings- eller lägerverksamhet.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2019

Areal: 100,5 ha

Karaktär: Barrskog, myr och sjö

Kommun: Älmhult

Ägare: Staten genom Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Leder

Vandringsled
Ledmarkering: Orange
Längd: 3 kilometer

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss