Yxkullsund

Årshultsmyren

Naturreservatet Yxkullsund består av jordbruksmark och skogsmark runt Yxkullsunds herrgård. Inom reservatet finns ett öppet landskap, trädbevuxna betesmarker, ädellövskog och sumpskog – en variation som ger ett mycket rikt växt- och djurliv.

I Yxkullsund finns många gamla, grova, lövträd – framförallt ek – som är en viktig livsmiljö för många lavar, svampar och insekter. I reservatet hittar man bland annat Läderbaggen, som är en tre centimeter stor skalbagge som lever i gamla ihåliga träd. I området finns även ett rikt fågelliv, bland annat har man sett mindre hackspett, bivråk och nötkråka.

Naturreservatets har ett rikt växtliv. Här växer till exempel kattfot, svinrot, nattviol och klockgentiana i betesmarkerna, sjötåtel och rödlånke i de blöta maderna och tandrot och blåsippa i lundarna. I reservatet hittar man även många fornlämningar och andra kulturhistoriska spår – åkermark med talrika odlingsrösen, hamlade träd och mäktiga stenmurar – som berättar om hur markerna har använts under olika tidsåldrar.

Foto: Martin Wargren

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Framföra motordrivet fordon utanför befintliga vägar
 • Störa djurlivet exempelvis genom närgånget uppträdande vid boplats eller liknande
 • Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning, exempelvis genom att gräva, borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berghällar, block eller dylikt
 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar
 • Plocka eller gräva upp ris, örter, svampar, mossor eller lavar annat än bär eller matsvamp för husbehov
 • Fånga eller samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur
 • Tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • Elda
 • Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning
 • Medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • Bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet eller dylikt i reservatet utan tillstånd av förvaltaren.

Från föreskrifterna C5 och C6 undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2003
Areal: 122 ha
Karaktär: Betesmarker, odlingslandskap, ädellövskog
Kommun: Ljungby
Ägare: Enskild
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg