Yxkullsund

Årshultsmyren

Naturreservatet Yxkullsund består av jordbruksmark och skogsmark runt Yxkullsunds herrgård. Inom reservatet finns ett öppet landskap, trädbevuxna betesmarker, ädellövskog och sumpskog – en variation som ger ett mycket rikt växt- och djurliv.

I Yxkullsund finns många gamla, grova, lövträd – framförallt ek – som är en viktig livsmiljö för många lavar, svampar och insekter. I reservatet hittar man bland annat Läderbaggen, som är en tre centimeter stor skalbagge som lever i gamla ihåliga träd. I området finns även ett rikt fågelliv, bland annat har man sett mindre hackspett, bivråk och nötkråka.

Naturreservatets har ett rikt växtliv. Här växer till exempel kattfot, svinrot, nattviol och klockgentiana i betesmarkerna, sjötåtel och rödlånke i de blöta maderna och tandrot och blåsippa i lundarna. I reservatet hittar man även många fornlämningar och andra kulturhistoriska spår – åkermark med talrika odlingsrösen, hamlade träd och mäktiga stenmurar – som berättar om hur markerna har använts under olika tidsåldrar.

Foto: Martin Wargren

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. framföra motordrivet fordon utanför befintliga vägar,
 2. störa djurlivet exempelvis genom närgånget uppträdande vid boplats eller liknande,
 3. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning, exempelvis genom att gräva, borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berghällar, block eller dylikt,
 4. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
 5. plocka eller gräva upp ris, örter, svampar, mossor eller lavar annat än bär eller matsvamp för husbehov,
 6. fånga eller samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur,
 7. tälta eller ställa upp husvagn eller husbil,
 8. elda,
 9. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning,
 10. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 11. bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet eller dylikt i reservatet utan tillstånd av förvaltaren

Från föreskrifterna 5 och 6 undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturförvaltningen

Fakta

Skyddsår: 2003
Areal: 122 ha
Karaktär: Betesmarker, odlingslandskap, ädellövskog
Kommun: Ljungby
Ägare: Enskild
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg