Osby offerlund

Osby offerlund

Det 2 hektar stora naturreservatet Osby offerlund ligger omkring en halvmil norr om Skatelövsfjordens fornlämningsområde, vilket med sina gravfält, stensättningar och resta stenar är tecken på mycket tidig bosättning.

Inom Osby offerlunds naturreservat har man inte hittat några fornlämningar och man vet inte varför platsen har fått sitt namn. Området är skyddat sedan 1960 och blev naturreservat 1965.

Reservatet är ett stycke betesmark bevuxen med ett flertal ekar. Här finns också apel, ask, fågelbär, hagtorn och nyponrosor. Lunden ger landskapet en idyllisk karaktär. Vid byvägen mellan Huseby och Törnåkra växer en ståtlig ek, även den är fridlyst.

Reservatets biologiska värden beror främst på de gamla ekarna som växer här – inom området finns till exempel 15 fristående ekar vars stammar är grövre än 1 meter i diameter. Det finns även hålträd. Många organismer, som svampar, lavar, fåglar och insekter behöver grova ekar med vida trädkronor för att leva och trivas. De vida kronorna är tecken på att de vuxit upp i ett öppet landskap och för att deras värden skall bevaras måste de även i framtiden stå fritt och solbelyst.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning, exempelvis genom att gräva, borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada block eller dylikt,
  2. utan förvaltarens tillstånd framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn,
  3. göra upp eld,
  4. plocka eller gräva upp svampar, mossor eller lavar annat än matsvamp för husbehov,
  5. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
  6. fånga eller samla in insekter och snäckor

Från föreskrifterna 4, 5 och 6 undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturförvaltningen

Fakta

Skyddsår: 2006
Areal:
1,7 ha
Karaktär: Betesmark med ekar
Kommun: Alvesta
Ägare: Staten/Fastighetsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg