Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Prästeboda

Prästeboda

Prästeboda är en gård med djupa rötter i historien. För hundra år sedan fanns här stora hagmarker och slåtterängar. Bröderna Carl och Anders Carlsson brukade gården från 1930 fram till 1975. De vårdade Prästebodas kulturvärden med omsorg och ville att gården skulle bevaras som en gammal kulturgård. Därför donerade de fastigheten till Svenska Alliansmissionen och en del av markerna blev skyddade som naturreservat.

Prästeboda var, med småländska mått mätt, en stor gård. Det märks på byggnadernas stil och storlek. Vägen upp till gården kantas av en lönnallé och stenmurar. Mangårdsbyggnaden är från slutet av 1700-talet och gårdsmiljön är gammal och naturskön.

Inom reservatet kan man se hur landskapet har förändrats under årens lopp och stenmurar, odlingsrösen, diken och mossbeväxta husgrunder hjälper oss att ana gårdens brukningshistoria. När slåttern och betet på gården minskade började betesmarkerna successivt växa igen.

Tidigare fanns här vacker granskog, men 2005 fällde stormen Gudrun nästan all vuxen gran i reservatet. Tanken är att delar av de stormfällda områdena ska bli betesmarker med ädellövträd. Mosippa (en mycket sällsynt art), backsippa och klockgentiana har tidigare trivts i betesmarkerna men har nu minskat eller helt försvunnit och förhoppningen är att dessa arter ska komma tillbaka i större antal.

I reservatet finns också marker med skogsbryn, alsumpskog och tätare partier av ädellövskog med både äldre träd och död ved. Eftersom området har många skiftande miljöer finns här ett rikt fågelliv. Här trivs till exempel arter som kattuggla, sparvuggla, mindre hackspett, bivråk och rödstjärt.

I reservatets norra del finns en sandplatå med brant sluttning som gränsar mot Storesjön. Från krönet har man en god utsikt.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva, borra, måla eller mejsla på berghällar och block,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 3. plocka, skada eller gräva upp ris, örter, svampar, mossor och lavar annat än plockning av enstaka exemplar samt bär och matsvamp för husbehov,
 4. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på anvisad väg och iordning­ställd parkeringsplats (körning som behövs för
  underhåll av befintliga ledningar får utföras),
 5. elda annat än på iordningställd eldplats av förvaltaren markerad med skylt,
 6. sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande,
 7. bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet eller liknande utan tillstånd från förvaltaren,
 8. fånga eller samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur,
 9. tälta eller övernatta i husbil eller husvagn

Från föreskrifterna undantas åtgärder för
vetenskaplig undersökning, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1970, revidering 2009
Areal: 78,5 ha
Karaktär: Naturbetesmark, slåttermark, ädellövskog, blandlövskog, öppen betad strandzon
Kommun: Ljungby
Ägare: Svenska Alliansmissionen
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Leder

Arnes stig
Ledmarkering: Blå
Längd: 670 meter

Gullans stig
Ledmarkering: Orange
Längd: 2,7 kilometer

Vandringsled
Ledmarkering: Gul
Längd: 1,1 kilometer
Barnvagnsvänlig

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss