Stockanäs

Stockanäs naturreservat ligger 300 meter om sjön Möckeln. Större delen av reservatet består av blandskog, men här finns också igenvuxen odlingsmark med ädellövträd.

I området finns många sällsynta arter vedsvampar och skalbaggar som är beroende av gammal skog och döda träd. Genom östra delen av reservatet går en äldre kyrkväg som fortfarande används som både bruknings- och promenadväg.

Större delen av reservatet består av blandskog av bland annat tall, björk, ek, bok, lind, asp, hassel, rönn och gran.

Den norra delen av reservatet har tidigare varit åkrar och ängar som nu vuxit igen men än idag kan man hitta rester av den flora som en gång fanns här – till exempel ängsskallra, gökärt och grönvit nattviol.

Nordvästra delen av reservatet utgörs av ädellövskog där många olika svampar, insekter och fåglar trivs. Det finns många grova träd, hålträd och gott om multnande ved vilket gör att man bland annat kan hitta den sällsynta vedsvampen laxticka och flera ovanliga och rödlistade insekter.

I Stockanäs centrala delar växer sumpskog med klibbal och glasbjörk. I sumpskogen finns flera halvöppna kärrytor där starr, mannagräs, bäckbräsma och jungfru Marie nycklar växer.

Entita, nötkråka, mindre hackspett och bivråk häckar inom eller i nära anslutning till området.

Föreskrifter

Text

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2009
Areal: 16,6 ha
Karaktär: Gammal blandskog av tall, björk, bok, ek, asp, gran, lind, hassel, m.m. Delvis skogsbete. Kommun: Älmhult
Ägare: Privat