Vithult

Vithult

I naturreservatet Vithult får du uppleva naturens skiftningar. I Stora Brorsmåla vandrar du bland prunkande örter och lummiga ädellövträd, i Vithults urskog möter du en mager barrskog med gamla och knotiga träd medan Tängsjö fly erbjuder mossar och öppna kärr där du om våren kan höra orrens spel.

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Skog och mark

Centralt i området ligger Vithults urskog, där många träd är så gamla att de började växa redan på 1700-talet, troligen efter en brand. Skogen har här varit skyddad sedan 1937 och många träd är draperade med hänglavar och på den döda veden växer ovanliga svampar.

Tängsjö fly med sina fyra högmosseplan och omgivande kärr hyser de högsta våtmarksvärdena med skvattram, myrlilja och orkidéer. I de öppna kärren häckar grönbena. Även Tängsjö fly har varit domänreservat och omges av gammal skog.
Betesmarkerna kring Stora Brorsmåla har en rik örtflora med slåttergubbe, svinrot, solvända, jungfrulin och prästkrage. De gamla lövträden som finns här är viktiga livsmiljöer för ovanliga lavar och svampar. Här växer också mycket hassel.

Rikt fågelliv

Den förhållandevis orörda skogen gör att tjäder, orre och järpe trivsoch om vårnätterna kan du med lite tur höra pärlugglans rop. I lövrikare områden får du under våren njuta av sång från svarthätta, trädgårdssångare och göktyta. I våtmarkerna Träholmasjön och Tängsjön finns enkelbeckasin, trana, tofsvipa, sångsvan knipa, kricka och gräsand.

Föreskrifter


Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2014
Areal: 440 ha
Karaktär: Våtmark, skog, betesmark
Kommun: Uppvidinge
Ägare: Staten/Naturvårdsverket, Sveaskog och privata