Utnäsuddens övärld

Naturreservatet Utnäsuddens övärld i Växjö och Tingsryds kommuner består förutom av själva halvön av ett antal öar där Harö, Stora Almö samt Lilla Almö är de största. Reservatet, som är ett av länets största med en yta på 1500 hektar, omfattar förutom sjön, strandnära ädellövskog, våtmarker och en vacker övärld.

På Stora och Lilla Almö finns lövskog medan det på Harö mest är fråga om barrskog men även en del löv. De större öarna har tidigare betats, men nu är orördheten gemensam för alla öarna inom reservatet. Skogen på vissa öar har kanske aldrig påverkats av egentligt skogsbruk, däremot har den påverkats starkt av bete och förmodligen av vedhuggning. Ädellövskogen på Almöarna innehåller en hel del alm medan ädellövskogen på Utnäshalvön består av mest ek.

Rikt och skört fågelliv

Inom reservatet häckar flera par fiskgjuse, lärkfalk, bivråk, duvhök, storlom, småskrake och mindre hackspett. Koncentrationen av fiskgjuse hör till de allra största i Nordeuropa. Vintertid samlas här övervintrande havs- och kungsörn.

Vägarna som leder till reservatet är privata och därför inte tillgängliga för allmän biltrafik. I stora delar av reservatet råder tillträdesförbud under tiden 1 april – 31 juli för att inte störa det sköra fågellivet. För Harö gäller tillträdesförbud 1 februari – 15 augusti.

Föreskrifter

Det är förbjudet att under tiden 1 april - 31 juli vistas inom de på kartan markerade områdena eller att landstiga på småöarna/skären. Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Utnäsuddens övärld:

  • Störa fågel- eller djurlivet
  • Elda
  • Tälta eller ställa upp motorfordon eller husvagn
  • Ankra husbåt, hydrokopter, svävare eller motsvarande farkost
  • Medföra okopplad hund
  • Samla in insekter och andra lägre djur
  • Plocka växter eller på annat sätt skada vegetationen (det är tillåtet att plocka bär och svamp för husbehov).

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1995
Areal: 1500 ha
Karaktär: Ädellövskog, Fågelområde
Kommun: Tingsryd/Växjö
Ägare: Staten/Naturvårdsverket, kyrkan, enskilda