Toftaholm

Toftaholm

Toftaholm ligger utmed sjön Vidösterns östra strand. Området, som är 83 hektar stort, består av ett naturskönt landskap med åker, betesmark, betad lövskog och stränder. En promenad i ekhagarna vid sjön ger både skönhets- och naturupplevelser.

Reservatet ligger till stor del på markerna till en medeltida by, som under 1400-talet ombildades till en storgård. Här finns många kulturhistoriska lämningar, till exempel gravfält från järnålder. Det visar att markerna har varit brukade under mycket lång tid och även idag är det ett aktivt jordbruk med betesdjur, vilket är en förutsättning för att bevara området.

De gamla och grova ekar som växer i reservatet är livsmiljö för många hotade vedlevande insekter och lavar med mera. I reservatet finns inte mindre än 19 hotade skalbaggsarter, bland annat de väldigt ovanliga svart guldbagge och läderbagge. På träden växer också sällsynta lav- och svamparter, till exempel saffranstickan. Dessutom är reservatsområdena runt sjöns stränder av stort värde för fågellivet.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Toftaholm:

  • Tälta eller ställa upp husvagn
  • Elda
  • Samla in insekter och andra smådjur
  • Störa djurlivet
  • Skada vegetationen och plocka växter (tillåtet att plocka bär och svamp för husbehov)
  • Medföra okopplad hund

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1996
Areal: 32 ha
Karaktär: Myr, urskog
Kommun: Ljungby
Ägare: Staten/Naturvårdsverket