Tikaskruv

Tikaskruv

En dryg halvmil sydost om Kosta ligger Tikaskruv naturreservat, ett litet område av hagmark med imponerande äldre träd och med ett intressant växt- och djurliv. Reservatet är 15 hektar stort och skyddat sedan 2010.

Naturreservatet består dels av betesmark med många äldre träd och buskar och dels av granplantering med insprängda gamla lövträd, mest ek. Många av träden i området är mellan 100 och 400 år gamla. För att rädda de gamla ekarna och bevara naturvärden som hör till dem ska granplanteringen efter hand återställas till träd- och buskbärande betesmark.

Tikaskruvs gamla lövträd är en viktig livsmiljö för många både vanliga och ovanliga insekter, vedsvampar, mossor och lavar. I en av de gamla ekarna har man till exempel hittat den sällsynta ädelguldbaggen och på några av träden växer den praktfulla lunglaven. I betesmarken finns vår- och sommartid en fin lundflora med bland annat blåsippa, vårärt och vätteros.

Föreskrifter

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2010
Areal: 15,3 ha
Karaktär: Hagmark med äldre ekar
Kommun: Lessebo
Ägare: Sveaskog AB