Tiafly

Tiafly

Den glest tallskogsbevuxna och alldeles orörda myren Tiafly är inte så känd. Men här finns mycket att upptäcka! Ett rikt fågelliv, sällsynta lavar och mossor och inte minst en mycket vacker och varierande natur!

Tallmossar, barrblandskog, gles lövskog, sumpskog, öppna kärr, områden där det växer 150–200 år gamla tallar, en göl samt ett mindre område med ädellöv – ja, allt finns inom Tiafly naturreservat. Området är skyddat sedan 1939 och blev naturreservat 1996.

Naturreservatet har ett rikt fågelliv och är ett viktigt område för skogsfågel såsom tjäder och orre. Här finns också en mängd sällsynta lavar och mossor, som stor revmossa, långfliksmossa, blåmossa, kattfotslav, grynig blåslav och gammelgranslav.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande på Tiafly naturreservat:

  • Tälta
  • Göra upp eld
  • Störa djurlivet

Du får plocka bär och svamp för husbehov, men inga andra växter eller växtdelar. Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1996, utökat 2009.
Areal: 31 ha
Karaktär: Myr med gles tallskog, göl
Kommun: Lessebo
Ägare: Staten/Sveaskog