Storasjöområdet

Storasjöområdet

Storasjöområdet är stort. Mossarna är stora. Fågellivet är rikt kring mossar och kärr. Storslagen vildmark är kanske det uttryck som ligger närmast till hands att använda om ett av länets största naturreservat.

Det vidsträckta skogs- och myrområdet cirka 7 km söder om Lenhovda är ett av länets största naturreservat – hela 1 432 hektar. Det ligger i ett område med många spår från inlandsisens avsmältning, bland annat i form av åsar och dödismorän och i vissa partier är det gott om stora block.

På den magra marken växer skog som är mellan 150 och 200 år gammal och nästan helt orörd av människan. Analys av kolskikt i kärr visar att skogen i reservatet brunnit upprepade gånger under de senaste 1300 åren. Stora bränder förekom bland annat runt 1820 och 1917. En naturvårdsbränning på drygt ett hektar utfördes 1997 för att gynna arter som är anpassade till brand.

I reservatets yttre delar ingår en del yngre skog som självföryngrats efter avverkning. Reservatet kommer att utökas i söder med skog som Naturvårdsverket köpt.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i Storasjöområdet naturreservat:

  • Tälta
  • Göra upp eld
  • Störa djurlivet

Du får plocka bär och svamp för husbehov, men inga andra växter eller växtdelar. Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1985/2013
Areal: 1058/1432 ha
Karaktär: Skogslandskap, våtmarkskomplex, kvartära landformer, sjö
Kommun: Uppvidinge
Ägare: Enskilda och Staten/Naturvårdsverket