Stenbrohult

Naturreservatet är beläget på gården Djäknabygd på sjön Möckelns östra sida, nära Stenbrohults kyrka. Här finns ängs- och betes­marker, före detta åkrar, ädellövskog, annan lövskog och barrskog. Hela området ingår i sjön Möckelns avrinningsområde som är en del av Helge å.

I Stenbrohult finns många gamla och grova lövträd där det växer flera ovanliga lavar och i gamla bokar och ekar lever hotade ved­insekter. Området bjuder på en rik ängsflora med till exempel jungfru Marie nycklar, jungfrulin, solvända och ängsvädd. På ängs- och äldre åker­marker finns många arter av hotade vildbin. Hela Möckelnområdet har dessutom ett mycket rikt fågelliv och i Stenbrohult trivs till exempel nötkråka och mindre hackspett.

Stenbrohult gränsar i norr direkt till kultur­reservatet Råshult med dess värde­fulla odlings­landskap. Strax söder om den befintliga kyrkan låg prästgården där Carl von Linné växte upp och här fick han sin första inspiration av naturen.

I området finns fornlämningar i form av flera områden med fossil åkermark, främst av medeltida ursprung men även rester av äldre rökugnar.

Föreskrifter

Text

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2009, utökat 2011
Karaktär: Småskaligt odlingslandskap med ängar och betesmarker, ädellövskog och olika typer av blandskogar, tallmyr.
Areal: 56,8 ha
Kommun: Älmhult
Ägare: Staten