Soldatmossen

Soldatmossen utgörs av en högmosse omgiven av urskogsartad skog och mindre våtmarkspartier. I väster och söder gränsar den till Garvarebäcken. Naturvärdena är knutna till den gamla skogen och mossens orörda skick.

Skogen utgörs i huvudsak av sumpskog, men det finns också mindre partier med skog på fast mark. Skogen, som i huvudsak består av gran, björk och tall, är i stort sett orörd och upp till 140 år gammal. Här finns även riktigt gamla träd – i norra delen står enstaka träd som är 200-250 år gamla – och många döda träd och död ved. På högmossen, som inte är påverkad av diken eller avverkningar, växer en del tall och björk.

Mindre hackspett och järpe är exempel på fåglar som brukar trivas i den här typen av olikåldriga sumpskogar. De gamla träden och den döda veden gynnar många insekter och vedlevande svampar.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Soldatmossen:

  • Tälta
  • Göra upp eld
  • Störa djurlivet

Du får plocka bär och svamp för husbehov, men inga andra växter eller växtdelar. Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2000
Areal: 48 ha
Karaktär: Högmosse, sumpskog
Kommun: Uppvidinge
Ägare: Staten/Naturvårdsverket