Skärgöl

Naturreservat Skärgöl ligger i Lessebo kommun, på en höjd strax norr om Kosta. Reservatet består av slåtterängar samt både öppna och trädklädda betesmarker med lång historia. Det 21 hektar stora området är skyddat sedan 2013 och ingår i EU:s ekologiska nätverk Natura 2000.

I naturreservatet finns en mängd kulturhistoriska lämningar som husgrunder, brunnar och källor, stentippar, odlingsrösen och äldre åkrar. Den gamla landsvägen som går genom området kantas av stenmurar och en allé med äldre lövträd.

Växtligheten i området är varierad och vissa delar har en mycket artrik flora med till exempel kattfot, slåttergubbe, gökblomster, jungfru Marie nycklar, darrgräs och slåtterfibbla. På träden i betesmarkernas och på träden i alléer med ek och ask finns gropig skägglav, liten blekspik och skuggorangelav.

Föreskrifter

Text

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2013
Areal: 21 ha
Karaktär: Artrika betes- och slåttermarker med gamla träd
Kommun: Lessebo
Läge: Kulla/Skärgöl på västra sidan av riksväg 28 strax NV Kosta
Ägare: Privat