Sjösås äng

I Braås är naturreservatet Sjösås äng tillsammans med hembygdsparken och den medeltida kyrkan ett mycket intressant utflyktsmål – inte minst kulturhistoriskt. I reservatet går det en vacker strövstig genom vacker natur.

Söder och öster om kyrkan ligger de forna slåtterängarna – ett område med en lång odlingshistoria. Kanske bedrevs hackebruk här redan på järnåldern och åtskilliga odlingsrösen har lagts upp. Kartor från 1600-talet visar på ängsbruket. Ängarna hörde till prästgården och var en del av prästens försörjning. Forna tiders markanvändning syns tydligt då man kan urskilja gamla åkrar och odlingsrösen.

Den norra delen av Sjösås äng slås varje år med lie för att bevara den unika floran och här växer bland annat ängsvädd, brudborste, prästkrage, slåttergubbe, jungfrulin och solvända.

I den östra ängen växer flera träd – ihåliga och mycket gamla lindar – som hamlats under lång tid. Här finns också ovanligt grova och höga ekar. I en av ekarna kan en vuxen man utan problem få plats i den ihåliga stammen. Både i hagmarkerna och ängen finns gott om döda träd och död ved.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Sjösås äng:

  • Elda
  • Tälta
  • Köra
  • Plocka blommor och skada vegetationen (tillåtet att plocka bär och matsvamp för husbehov)
  • Samla insekter och andra djur
  • Sätta upp affischer och dylikt

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1971
Areal: 19 ha
Karaktär: Slåtterängar
Kommun: Växjö
Ägare: Enskilda