Siggaboda

Skog har funnits i området i mer än 2700 år och Siggaboda är en av länets mest spännande naturskogar där väldiga stenblock – ofta i flera ”våningar” – ligger täckta av tjocka lager av lavar och mossor.

Svarta Gyl vid den södra reservatsgränsen är en mörk liten mossgöl mellan höga kullar. På den branta höjden 250 meter rakt öster om gölen finns ett mycket stort klippblock. Det sägs att snapphanar använde det som gömställe - därav har den fått sitt namn, Snapphanestenen.

För omkring 950 år sedan kom boken in i området efter att ek, lind och hassel tidigare dominerat skogen. Först för 200 år sedan vandrade granen in norrifrån. Här möts dessa två trädgiganter vid gränsen för sina naturliga utbredningsområden och konkurrerar om marken. För skogsforskningen är det fantastiskt värdefullt att kunna följa den naturliga utvecklingen.

Många insektsarter som är unika för länet och sällsynta för landet finns här (till exempel svartoxe och bokblombock) liksom många ovanliga arter av mossor, lavar och svampar. Ett fyrtiotal av dessa arter är rödlistade. Bland de svampar som hittats är åtta stycken hotklassade. Arten Mucronella bresadole, har till exempel bara hittats på en annan plats i landet.

Föreskrifter

Var aktsam om mosstäcket och klättra inte på blocken!

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Siggaboda:

  • Skada vegetationen
  • Samla in insekter och andra smådjur
  • Framföra motordrivet fordon annat än på vägen genom området
  • Ställa upp husvagn

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1995
Areal: 71 ha
Karaktär: Blandskog av gran och bok
Kommun: Älmhult
Ägare: Staten/Naturvårdsverket