Rönnö

Rönnö

Rönnö naturreservat består av myrar och skog och omfattar 440 hektar i Kronobergs län. Rönnö utgör en del av ett större område i både Hallands och Kronobergs län - Rönnö/Baggabygget.

Området är ett av de få kvarvarande stora, sammanhängande områden med dessa naturtyper i Småland och Halland. Den östra delen är ett så kallat Natura 2000-område.

I våtmarkerna finns mossar, blöta kärrdråg och mader längs rinnande vatten samt sumpskogar. Fem större, öppna mossar ingår i området. Mossarna är till stora delar odikade och öppna. På myrarna växer tre olika arter av sileshår. Sileshårsarterna är "köttätare". På sina klibbiga blad fångar de småinsekter som bryts ned och blir ett extra näringstillskott på de magra myrmarkerna.

På fastmarksområdena finns bok-, tall- och blandskog med stort inslag av björk, bok och ek. Det finns även mycket asp, sälg och rönn vilket gynnar vedinsekter, hackspettar och andra fåglar. I området finns ett antal hotade arter som återfinns på Sveriges ”rödlistor” bland annat mossor, lavar och svampar. En av förutsättningarna för många av dessa växter och djur är att det finns gamla och grova träd samt död, grov ved.

Naturreservatet har ett rikt fågelliv och här kan du bland annat se bivråk, mindre hackspett, mindre flugsnappare, stjärtmes, orre, tjäder, trana och ljungpipare.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Rönnö:

  • Framföra eller parkera motordrivet fordon utom på avsedda vägar eller på anvisad parkeringsplats
  • Skada vegetationen och plocka växter
  • Störa djurlivet
  • Sätta upp skyltar eller snitsla spår

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2005
Areal: 440 ha
Karaktär: Skogs- och myrlandskap
Kommun: Ljungby och Markaryd
Ägare: Staten/naturvårdsverket, enskilda