Rocknenområdet

Naturreservat

Detta vildmarksartade och vackra reservat består av en två kilometer lång rullstensås, en getryggsås med smalt åskrön och branta sluttningar. Dessutom ingår de vidsträckta våtmarker som omger åsen, totalt 334 hektar.

På den drygt 80 hektar stora åsen växer gles barrskog. Närmast åsen växer pors och dvärgbjörk och i det långsträckta kärret väster om åsen finns ett av Smålands största bestånd av myrlilja.

Österut finns ett stort myrområde med kärr, fastmarksöar och den lilla Madsjön. I kärren växer främst blåtåtel, ett gräs som är vanligt i fuktig mark. I särskilt våta partier finns dytåg. Våtmarksslåtter var förr mycket vanlig i de här trakterna men idag håller kärren på att växa igen.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Rocknenområdet:

  • Tälta
  • Elda
  • Plocka växter
  • Störa djurlivet

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1977
Areal: 334 ha
Karaktär: Rullstensås, barrblandskog, myr
Kommun: Ljungby
Ägare: Enskilda och Staten/Naturvårdsverket