Ramsås huvud

Ramsåshuvud

Naturreservatet är 266 hektar stort och ligger i den nordöstra delen av sjön Möckeln. Området består av lövskog, odlingslandskap samt en mängd öar och vattenområden. På våren är Ramsås huvud ett välbesökt utflyktsmål då det är många som vill njuta av den stora mängden blåsippor som växer här.

I reservatet finns gott om gamla träd, död ved, hamlade lindar, små gräsmarker, brynmiljöer och långa strandzoner. Möckeln sänktes på 1850-talet med hela 1,85 meter och den gamla strandlinjen syns tydligt i form av en stenig vall utmed sjön.

Djur- och växtliv

Reservatet har en rik flora och fauna. Sju rödlistade arter är noterade. Här kan du se mindre hackspett samt fiskgjuse och lärkfalk som häckar i området. Sjöns grunda bottnar inne i skyddade vikar och Helgeåns videbevuxna åkanter är lek- och uppväxtplatser för den hotade fiskarten mal. Helge ås vattensystem är ett av Sveriges viktigaste områden för malen.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Ramsåshuvud:

  • Störa djurlivet
  • Plocka växter eller bryta kvistar
  • Fånga insekter
  • Campa
  • Elda
  • Åka vattenskidor
  • Sätta upp tavla eller affisch

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2007
Areal: 266 ha
Karaktär: Lövskog, odlingslandskap, öar, vatten
Kommun: Ljungby
Ägare: Enskilda och Staten/Naturvårdsverket