Östra Tångarne

Östra Tångarne

Östra Tångarne naturreservat består av lövdominerad blandskog, alsumpskog, betesmarker och en strandzon utmed sjön Möckeln. I norr finns en del av reservatet som ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

För mindre hackspett och mindre flugsnappare är Möckelnområdet ett av de viktigaste häckningsområdena i landet. I reservatet lever också många mycket sällsynta vedlevande skalbaggar och de öppna betesmarkerna är viktiga miljöer för flera fjärilsarter bland annat allmän metallvingesvärmare och liten bastardsvärmare.

Den södra delen av reservatet påverkades starkt av stormen Gudrun som 2005 fällde stora delar av skogen inom loppet av bara några timmar. Stränderna runt Möckeln översvämmas årligen och strandskogen är rik på multnande ved. I översvämningszonen finns bland annat den sällsynta och hotade hårklomossan.

I öster finns en återställd slåttermad där klockgentiana växer och varje år blir det fler och fler blommande stänglar – man kan se flera tusentals samtidigt på olika delar av maden.

Syftet med reservatet är att:

 • bevara, vårda och utveckla naturmiljöer och arter så att den biologiska mångfalden på land och vatten bevaras och stärks:
 • naturvärden knutna till den skogliga kontinuiteten, det hävdade odlingslandskapet och till sjön bibehålls och stärks
 • skogen ska bevaras i ett naturskogsartat tillstånd med gamla träd, en varierad och flerskiktad struktur, god förekomst av multnande ved och ett stort lövträdsinslag
 • yngre och skogsbrukspåverkade skogar ska vårdas så att ett naturskogsartat tillstånd utvecklas
 • hävdgynnade värden ska främjas
 • allmänhetens möjligheter till friluftsliv och naturupplevelser ska främjas.

Föreskrifter

Förutom de regler som gäller enligt Allemansrätten och förbud och föreskrifter i annan lagstiftning är det vissa saker man inte får göra i naturreservatet:

 • Skada naturföremål eller ytbildning
 • Skada levande eller döda buskar och träd
 • Plocka eller gräva upp örter, svampar, mossor och lavar annat än bär och matsvamp för husbehov
 • Samla insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur Köra eller parkera motordrivet fordon utanför befintliga vägar och parkeringsplatser
 • Elda, annat än på iordningställd eldplats
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning
 • Bedriva tävlings-, övnings- eller lägerverksamhet utan förvaltarens tillstånd.
 • Störa djurlivet t.ex. genom närgånget uppträdande vid bo eller lekplats inom vattenområde
 • Starta eller landa med luftfarkost
 • Använda vattenskoter

Fullständiga reservatsföreskrifter kommer att finnas på skyltar vid reservatet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2015
Areal: 216,2 Ha
Karaktär: Blandskog, lövskog och betesmark
Kommun: Älmhult
Ägare: Staten/Naturvårdsverket och enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg