Osaby

Osaby

I det välkomnande Osaby naturreservat kan du vandra på de fina strövstigarna och njuta av naturens skiftande miljöer. Vederslövssjöns stränder, slåtter- och hagmark, kärr, löv- och barrskog, ekhagar, en rik flora och ett rikt djurliv.

I området kan du få syn på orre, nötkråka, storlom och lärkfalk – kanske till och med utter. Brandticka och kungsängslilja finns också inom reservatet. Strövstigarna utgår från informationstavlan vid parkeringsplatsen.

All odlingsmark och 130 hektar av skogsmarken på Osaby är naturreservat. Markerna sköts och brukas på ett ekologiskt hållbart sätt och för att historiska odlingsspår och den biologiska mångfalden ska bevaras. Hälften av den skyddade skogen sköts naturvårdsinriktat. I den återstående halvan är avsikten att skogen skall få utvecklas fritt.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Osaby:

  • Tälta
  • Ställa upp husvagn
  • Parkera annat än på iordningställd parkeringsplats
  • Göra upp eld annat än på anvisad plats
  • Skada vegetationen
  • Störa djurlivet och fånga insekter och andra smådjur
  • Enstaka växter får plockas för att användas vid undervisning på platsen.

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1994
Areal: 130 ha
Karaktär: Odlingslandskap, hag- och slåttermark, löv- och barrskog, fågelområde, strandzoner
Kommun: Växjö
Ägare: Svenska Naturskyddsföreningen