Nöttja urskog domänreservat

Med stubbar samt död, liggande ved och med träd så gamla som upp mot 300 år, har Nöttja urskog en väldigt stor betydelse för den flora och fauna som behöver den här typen av miljö för att kunna leva och trivas. Området har varit skyddat sedan 1960 och blev naturreservat 1996.

området, som sluttar brant mot omgivningen, består av gammal barrblandskog där de äldsta träden är upp mot 300 år gamla. I skogen finns även mycket liggande död ved och högstubbar från träd av olika ålder. Detta gör att Nöttja urskog har ett högt naturvärde. I reservatet växer också den lilla orkidén knärot.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Nöttja urskog:

  • Tälta
  • Elda
  • Störa djurlivet
  • Skada vegetationen och plocka växter (tillåtet att plocka bär och matsvamp)

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1996
Areal: 5 ha
Karaktär: Barrblandskog
Kommun: Ljungby
Ägare: Staten/Sveaskog