Nöttja bokskogs domänreservat

Nöttja bokskog

Det 5 hektar stora naturreservatet Nöttja bokskog ligger i Ljungby kommun. Den gamla ädellövskogen här domineras av bok men här växer även ek, lönn och asp. Nöttja bokskog är skyddat sedan 1960 och blev naturreservat 1996.

I reservatet finns en del döda träd. Här växer också gamla träd som en gång stått i ett mer öppet landskap. Att landskapet har varit mer öppet kan man se på deras vida trädkronor, till skillnad från träd som vuxit i tät skog. Rester av små åkrar och odlingsrösen avslöjar också att åtminstone delar av området varit odlat. I östra delen av området sluttar höjden brant ned mot en våtmark där björk och al dominerar.

Det växer mycket liljekonvalj i reservatet. Här finns också sällsynta lavar som lunglav och havstulpanlav.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Nöttja bokskog:

  • Tälta
  • Elda
  • Störa djurlivet
  • Skada vegetationen och plocka växter (tillåtet att plocka bär och matsvamp)

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1996
Areal: 5,5 ha
Karaktär: Lövskog, våtmark med al och björk
Kommun: Ljungby
Ägare: Staten/Sveaskog