Midingsbråte

Midingsbråte

120 meter över havet, söder om sjön Mien ligger det lilla naturreservatet Midingsbråte. Här bildar tall, gran och bok ett naturskogsliknande område.

Det 2,35 hektar stora området gränsar i väster till Norra Svansjön. Tack vare gamla bokar, tallar och granar samt bevarad död ved trivs till exempel mindre hackspett här.

Att skydda området – både för att bevara den gamla skogen med död eller döende lövved och för att gynna att ny skog växer och trivs – är viktigt, inte minst för växter och djur som behöver den här miljön för att leva. I reservatet, som har varit skyddat sedan 1956, kan du vid Norra Svansjön se bland annat duvhök, sparvuggla och mindre hackspett.

I östra delen av området finns resterna av ett torp och du kan fortfarande se grundstenar och åldriga fruktträd här.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Midingsbråte:

  • Tälta
  • Göra upp eld
  • Plocka blommor
  • Störa djurlivet

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1956
Areal: 2,35 ha
Karaktär: Naturskogsliknande barr- och tallskog.
Kommun: Tingsryd
Ägare: Enskild