Marsholm

Marsholm

Ön Marsholm, som har broförbindelse med fastlandet, är den största ön i sjön Möckeln. Öns södra del ingår i naturreservatet Marsholm som består av 78 hektar land och 315 hektar vatten.

I reservatet, som är ett av flera som gränsar till sjön, ingår även Skällsö, Skallö, Sandören samt några småöar och skär. Naturskogar, kärr och ett fantastiskt rikt fågelliv är något av det som Marsholm kan erbjuda.

Inom naturreservatet finns flera naturskogar och på huvudön Marsholm växer mest gran medan kärren och strandskogarna, som uppkommit efter sjöns sänkning på 1860-talet, består av främst lövträd. I naturskogarna finns mycket döda, liggande träd med multnad ved vilket är bra miljöer för sällsynta insekter, till exempel den hotade skalbaggen svartoxe samt flera olika arter av hackspettar.

Fågellivet i ögrupperna är rikt men känsligt. I reservatet finns till exempel storlom, fiskgjuse, häger, grågås och fisktärna. Sjön Möckeln är också känd för att man här kan se storskrake, sångsvan och havsörn. För att skydda fågellivet är det under tiden 1 april–1 augusti förbud att vistas inom vissa områden.

Föreskrifter

Under tiden 1 april - 1 augusti är det förbjudet att visas inom det streckade området på kartan eller att landstiga på någon av de andra öarna inom reservatet, utom Huvudön Marsholm och Sandören (Storön). Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Marsholm.

  • Tälta eller uppställa husvagn
  • Elda
  • Skada vegetationen
  • Plocka växter
  • Störa djurlivet, fånga smådjur och medföra okopplad hund
  • Köra och att parkera annat än på anvisade vägar och platser

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1983
Storlek: 393 ha
Karaktär: Naturskog, lövskog
Kommun: Ljungby
Ägare: Heurlinska stiftelsen