Lövsjö ängar domänreservat

Lövsjö ängar

Den drygt kilometerlånga och markerade vandringsleden genom naturreservatet tar dig genom ett landskap med öppna åkrar, ängar, betade hagmarker, stora ekar och lindar samt stenrösen som vittnar om gamla tiders odlarmödor.

Det 18 hektar stora Lövsjö ängar blev naturreservat 1996. Området har i hundratals år varit inhägnad jordbruksmark vilket man ser spår av genom många stora stenrösen. Förutom öppnare marker så finns här många grova träd, bland annat ek och lind, med stora kronor.

Den stora ängs- och lundfloran, tillsammans med många olika slags lövträd, skapar en miljö som gynnar många fågel- och insektsarter. I reservatet finns bland annat jungfrulin, solvända och ängsvädd. För att efterlikna slåtter, betas ängarna betas efter midsommar vilket gör att många arter hinner blomma.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande på Lövsjö ängar naturreservat:

  • Tälta
  • Göra upp eld
  • Plocka blommor
  • Störa djurlivet

Du får plocka bär och svamp för husbehov, men inga andra växter eller växtdelar. Tänk också på att inte trampa ner gräset i ängarna så att slåttern försvåras. Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1996
Areal: 18 ha
Karaktär: Äng, naturbetesmark, odlingslandskap
Kommun: Lessebo
Ägare: Staten/Sveaskog