Långö

Långö naturreservat

Naturreservatet Långö utgörs av öarna Långö, Södra Uvö samt småöar och vatten runt omkring. Det är beläget i en sydlig vik av Åsnen, Rännebäcksfjorden, och bjuder på en upplevelse med urskog och där du vissa år kan få se Fiskgjuse häcka.

Långö naturreservat är 57 hektar stort och är skyddat sedan 1986. Långö och Södra Uvö är kuperade med skog, främst av tall men även en del blandskog. Tallskogarna på Långö är cirka 130 år gamla men här finns också betydligt äldre, grövre och knotiga tallar i själva strandkanten. Det är viktigt att bevara och skydda öar med urskogskaraktär, inte minst för att gynna ett rikt fågelliv. I Långö naturreservat häckar till exempel Fiskgjuse vissa år.

I reservatet växer rikligt av Smålands landskapsblomma Linnéa men också blåbär, lingon, kråkbär och ljung och i de små kärren på öarna hittar man tranbär och olika starrarter.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten är det dessutom förbjudet att under tiden 1 april - 31 juli vistas på öarna i reservatet.

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1986
Areal: 57,5 ha
Karaktär: Tallskog
Kommun: Tingsryd
Ägare: Staten/Naturvårdsverket