Kroxnäs

Kroxnäs

Kroxnäs naturreservat är 68 hektar stort och består av gran- och tallskog. Skogen hade utvecklats mot en naturskog med många ovanliga arter, exempelvis grön sköldmossa, när stormen Gudrun 2005 fällde cirka en fjärdedel av skogen.

Det mesta av den fällda skogen har fått ligga kvar och den återstående granskogen är hårt drabbad av granbarkborren.

Även om stormen förändrade förutsättningarna för skogen så har inte områdets naturvärden blivit mindre viktiga att skydda. Gammal död skog gynnar många arter som behöver multnande ved för att överleva och den rödlistade mindre hackspetten, som blir allt mer ovanlig i våra skogar, kan ofta ses i Kroknäs. Den föredrar fuktig löv- och blandskog med äldre lövträd. Under vintern kan den söka sin föda även i äldre granskog, där den kan få skydd mot rovdjur och rovfåglar. Den häckar ofta i murkna stammar och stubbar av lövträd.

Förutom att skydda enskilda arter och naturtyper, ska området kunna användas som ”ett referensområde för naturliga processer av värde för biologisk mångfald”. Med det menas att det ska ge besökare möjligheten att följa utvecklingen efter stormen i ett område där den stormfällda skogen har fått ligga kvar.

Mindre hackspett blir allt mer ovanlig i våra skogar. Den är rödlistad, vilket betyder att den riskerar att utrotas om dess livsmiljöer fortsätter att försvinna.

Föreskrifter

Text

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2010
Areal: 68 ha
Karaktär: Gran- och tallskog, myr
Kommun: Alvesta
Ägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg