Kronoberg domänreservat

Kronoberg

Bara 5 km norr om Växjö hittar du Kronoberg – ett 11 hektar stort naturreservat som innehåller mycket att upptäcka och uppleva. Orörd skog med gamla, grova träd, odlade marker och ett historiskt gravfält.

Följ Kulturstig Kronoberg som går i en slinga genom reservatet och njut av en promenad i en skog som ger en känsla av naturskog och se historiska spår från både brons- och järnåldern. Parkering och informationstavla finns vid infarten till friluftsbasen Pene.

I Kronoberg ligger ett vårdat gravfält med cirka 75 gravar från yngre järnåldern. Det finns stensättningar, gravhögar och ett stort gravröse från bronsåldern på platsen. De flesta av gravarna på gravfältet är från slutet av järnåldern för ca 1500 till 1000 år sedan. Det stora gravröset är från yngre järnåldern för ca 3500 år sedan.

Från gravfältet, mot de odlade markerna på Kronobergs Kungsgård, finns en äldre blandskog som består mest av barrträd. Gravfältet, blandskogen och de grova ekar och bokar som växer i kanten mot åkrarna bildar naturreservatet Kronoberg.

De mycket grova, gamla ekarna och tallarna tillsammans med död ved gör reservatet värdefullt ur naturvårdssynpunkt.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga bilvägar
 2. Tälta
 3. Elda
 4. Störa djurlivet tex genom att klättra i boträd el­ler medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m
 5. Skada levande eller döda buskar och träd, tex genom att bryta kvistar eller fälla stående döda träd
 6. Plocka eller gräva upp växter eller växtdelar med undantag för plockning av bär och matsvamp
 7. Samla in insekter, kräftdjur, snäckor eller andra lägre djur
 8. Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, eller göra inskrift
 9. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn an­nat än på anvisad parkeringsplats
 10. Snitsla spår
 11. Rida annat än på befintliga bilvägar

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Serviceinformation

 • Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1996
Areal: 11,1 ha
Karaktär: Naturskogsliknande blandskog
Kommun: Växjö
Ägare: Staten/Statens fastighetsverk
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg