Kronoberg domänreservat

Kronoberg

Bara 5 km norr om Växjö hittar du Kronoberg – ett 11 hektar stort naturreservat som innehåller mycket att upptäcka och uppleva. Orörd skog med gamla, grova träd, odlade marker och ett historiskt gravfält.

Följ Kulturstig Kronoberg som går i en slinga genom reservatet och njut av en promenad i en skog som ger en känsla av naturskog och se historiska spår från både brons- och järnåldern. Parkering och informationstavla finns vid infarten till friluftsbasen Pene.

I Kronoberg ligger ett vårdat gravfält med cirka 75 gravar från yngre järnåldern. Det finns stensättningar, gravhögar och ett stort gravröse från bronsåldern på platsen. De flesta av gravarna på gravfältet är från slutet av järnåldern för ca 1500 till 1000 år sedan. Det stora gravröset är från yngre järnåldern för ca 3500 år sedan.

Från gravfältet, mot de odlade markerna på Kronobergs Kungsgård, finns en äldre blandskog som består mest av barrträd. Gravfältet, blandskogen och de grova ekar och bokar som växer i kanten mot åkrarna bildar naturreservatet Kronoberg.

De mycket grova, gamla ekarna och tallarna tillsammans med död ved gör reservatet värdefullt ur naturvårdssynpunkt.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Kronoberg:

  • Tälta
  • Elda
  • Skada vegetationen
  • Plocka växter (tillåtet att plocka bär och matsvamp)
  • Sätta upp affischer o snitsla spår
  • Ställa upp husvagn
  • Rida annat än på befintliga ridvägar

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1996
Areal: 11,1 ha
Karaktär: Naturskogsliknande blandskog
Kommun: Växjö
Ägare: Staten/Statens fastighetsverk
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg