Kråketorpsskogen

Kråketorpskogen

Stormen Gudrun fällde många av träden i Kråketorpskogen. Sedan 2015 går det en stig genom områden där många träd blåste ner, vilket gör att man kan se hur skogen har utvecklats och förändrats efter stormen.

Här växer bland annat mängder av klibbtickor på högstubbar och liggande, döda granar. Att det nu växer mer och mer lövträd som björk och asp gynnar både fåglar och större däggdjur.

I reservatet växer det mest gammal barrblandskog men längs Musterydsån som rinner söderut, finns också olika typer av kärr och sumpskogar. I den äldsta skogen, som ligger vid våtmarkerna, växer lavar som tyder på att skog har funnits här under mycket lång tid.

I delar av området finns en hel del döda träd och mycket gamla, levande träd, bland annat tallar som är flera hundra år gamla. Reservatets 200 hektar med gammal skog som liknar urskog gör området unikt i södra Sverige.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Kråketorpskogen:

  • Tälta
  • Elda
  • Medföra okopplad hund
  • Skada vegetationen och plocka växter (tillåtet att plocka bär och svamp för husbehov)

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1993
Areal: 200 ha
Karaktär: Urskogsliknande barrblandskog
Kommun: Växjö
Ägare: Staten/Naturvårdsverket samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg