Jättabergets domänreservat

Det 46 hektar stora reservatet, som bildades 1996, ligger mitt i Helgasjön och omfattar Stora och Lilla Jägareås. Jättaberget är en höjd som sluttar brant mot omgivningen. Den gamla, bokdominerade ädellövskogen i området är rester av större ädellövskogar vid sjön Unnen.

Genom att låta bokskogen växa och utvecklas fritt, tror man att områdets naturvärden kommer att öka i framtiden. Det är också viktigt att bevara skogen för landskapet vid sjön. I Jättaberget finns många döda träd, både liggande, stående och högstubbar.

Ovanliga lavar som lunglav växer på flera grova bokar, vilket visar att området varit orört under lång tid. Mellan Jättaberget och Ropareudden växer en barrskog som efter hand ska ersättas av bok- eller annan lövskog.

I området finns bland annat ett stort trekantigt röse och ett flertal odlingsrösen i anslutning till små åkrar som övergetts i början av 1900-talet.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Jättaberget:

  • Plocka svamp
  • Plocka växter eller bryta kvistar
  • Skada levande eller döda träd och buskar
  • Störa djurlivet och samla in smådjur
  • Tälta
  • Elda
  • Medföra okopplad hund

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1996
Areal: 37 ha
Karaktär: Bokskog
Kommun: Ljungby
Ägare: Staten/Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg