Hunshult

Hunshult

På nordligaste delen av Sirkön i sjön Åsnen ligger naturreservatet Hunshult. Det är ett 111 hektar stort område med ädellövskog, ängsfruktodlingar, kärr, betesmark och sjö. Hunshult gränsar till naturreservatet Bjurkärr som är ett av våra absolut artrikaste ädellövskogsområden i länet. Sjön Åsnen har ett väldigt värdefullt och rikt fågelliv.

Skog och mark

I Hunshult växer främst bok- och ekskog med inslag av lind, lönn, alm, björk, tall och gran. I reservatet finns också al- och askkärr, lövsumpskogar och andra mindre våtmarker. I skogen ligger många små åkrar med olika träd- och buskarter som till exempel hassel, körsbär, hägg, slånbär och vildapel. Vid vissa åkrar kan du se rester från de tidigare så vanliga ängsfruktodlingarna och i byn Hunshult, med sina väl bevarade byggnader, finns fortfarande fruktodlingar med främst äpple.

Djur- och växtliv

I ädellövskogen finns en spännande flora och fauna av lavar, svampar och insekter. På våren är fågelsången intensiv och innan lövsprickningen blommar många vårblommor. Myskbocken (Aromia moschata) är en långhorning som lever i områdets gamla sälgar.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Hunshult:

  • Störa djurlivet
  • Plocka växter och bryta kvistar
  • Skada levande eller döda buskar och träd
  • Elda
  • Tälta, ställa upp husvagn eller husbil

Fullständiga reservatsföreskrifter kommer att finnas på skyltar vid reservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2006
Areal: 111 ha
Karaktär: Ädellövskog, sjö, ängsfruktodling
Kommun: Tingsryd
Ägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg