Horsnäsamossen

Horsnäsmossen

Naturreservatet Horsnäsamossen är ett myrområde som ligger i ett långt dalstråk med andra myrar och sjöar. Reservatet är nästan 800 hektar stort och består främst av mossar och kärr.

Myren korsas av vägen mellan Vislanda och Ljungby. Norr om vägen finns Tranebrokanalen. En promenad längs med kanalen tar dig ut på myren för att uppleva de fantastiska vidderna.

Myr, mossar, skog och mark

Horsnäsamossen är en varierande och väl bevarad myr. Här finns kärrdråg som är ovanligt stora för regionen. De helt trädlösa kärren och omgivande mossar skapar stora, öppna vidder. Runt om de öppna myrområdena finns värdefull skog, främst sumpskogar av tall. I reservatet finns flera källor och bäckar som bildar mindre sumpskogspartier. Här växer mest tall och gran men det finns även en del lövträd.

Rikt fågelliv

Myren har ett rikt fågelliv och här har man bland annat sett rödbena, trana, ljungpipare, tofsvipa, storspov och andra myrfåglar. I reservatet kan du också se tjäder och orre. Skogen runt myren är rik på död ved som används av bland annat olika hackspettar.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten och förbud och föreskrifter i annan lagstiftning får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Horsnäsamossen:

  • Skada levande eller döda buskar och träd
  • köra eller parkera motordrivet fordon utanför befintliga vägar och parkeringsplatser
  • elda
  • plocka eller gräva upp ris, örter, svampar, mossor och lavar annat än bär och matsvamp för husbehov
  • samla insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur
  • störa djurlivet t.ex. genom närgånget uppträdande vid fågelbo eller gryt
  • sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning
  • bedriva tävlings-, övnings- eller lägerverksamhet utan förvaltarens tillstånd.

Fullständiga reservatsföreskrifter kommer att finnas på skyltar vid reservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2008
Areal: 765 ha
Karaktär: Myrkomplex
Kommun: Ljungby
Ägare: Enskilt och Staten