Hissö

Hissö

Redan 1944 blev en liten del av Hissö naturreservat. Det var den värdefulla bokskogen på öns östra sida som då skyddades. Sedan 2016 är hela ön med omgivande vatten och småöar naturreservat.

Det är den grönskande bokskogen, områdets stora och gamla tallar samt det rika fågellivet som gör Hissö skyddsvärt och så fantastiskt. Under åren kommer mycket att göras för att gynna både naturvärdena och friluftslivet.

På Hissö kommer många så kallade "exotiska" trädslag att tas bort för att ge mer plats åt de träd som naturligt växer här – till exempel, lönn, asp och rönn. De exotiska träden – bland annat lärkträd, silvergran, douglasgran, thuja och kustgran – planterades en gång i tiden på ön men har nu spridit sig alldeles för mycket. De träd som naturligt växer på ön har inte kraft att konkurrera med exotiska granar om ljus och utrymme.

Silvergranar och Douglasgranar kan bli mäktiga, högvuxna träd. Så är det även på Hissö. Därför kommer några av dessa träd att sparas – de blir ett kulturhistoriskt minne och de är fantastiska att se.

Bokskogen med sitt fågelkvitter på våren och de stora, solbelysta tallarna kommer att gynnas av att granar och exotiska trädslag tas ner. Den väldiga eken i reservatets östra del kommer också att trivas bättre när granarna försvinner. Det är många andra levande varelser som är beroende av ek, bok och tall. I jätteeken trivs såväl kattuggla som diverse svampar, insekter och fladdermöss. I solvarma tallar lever skalbaggar och i trädkronorna kan fiskgjusen bygga sitt bo. På bokarnas stammar myllrar det av liv i form av mossor, lavar och svampar.

Friluftslivet kommer att gynnas särskilt på ön. Redan idag finns stora möjligheter att på nära håll njuta av den fantastiska naturen på Hissö – här finns både strövstigar och grillplatser. Vid flera av öns stränder kan man bada och det finns en flytbrygga som leder över till Musön i reservatets norra delar. Av de större och exotiska trädslag som avverkas kommer vindskydd att tillverkas.

Förbud vattenskoter

Du får inte köra vattenskoter i reservatet. Detta för att skydda känsliga fågelarter som fiskgjuse och storlom samt det rörliga friluftslivet. Både fiskgjusen och storlommen har starka fästen i Helgasjön. För att de ska finnas kvar även i framtiden, krävs att vi visar hänsyn till dem.

Storlommen bygger sitt bo i strandkanten. Vågsvallet från såväl motorbåtar som vattenskotrar kan ödelägga ett bo och därmed en hel lomfamilj. Fiskgjusen är känslig för störning i form av buller och ljud. Därför behövs extra hänsyn intill fiskgjusens bon. Du kan läsa mer om öns fågelliv i foldrarna i spalten till höger.

Varmt välkommen till en riktig naturpärla några cykeltramp från Växjö stad!

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Hissö:

  • Köra i reservatet
  • Tälta
  • Elda
  • Störa djurlivet
  • Skada vegetationen och plocka växter (tillåtet att plocka bär och matsvamp)

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1996, utökning 2016
Areal: 604,6 ha, varav 125,7 ha land och 478,9 ha vatten
Karaktär:
Bokskog och vatten
Kommun: Växjö
Ägare: Staten/Statens fastighetsverk
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg