Hinkaryd

Hinkaryd

Hinkaryd naturreservat, sydost om Fröseke, är ett 28 hektar stort naturskogsartat område med främst barrblandskog. I mitten av reservatet finns en smal dalgång med en stenuppfylld bäck i botten - Björkekärrsbäcken.

Skog och mark

I dalen och i två mindre dalar bredvid, växer upp till 250 år gammal barrskog bestående av främst gran men här finns också mindre områden med alsumpskog och tallmossar. I reservatet finns gott om döda, både liggande och stående träd.

Delar av reservatet liknar redan nu urskog men hela området har möjlighet att bli en naturskog – träden är mycket höga och grova och upp till 250 år gamla.

Berggrunden i området utgörs av en ganska mager smålandsgranit. Den syns på flera ställen på västra sidan av dalen vid Björkekärrsbäcken.

Växtliv

Här finns gott om mossor, ormbunkar och lavar – bland annat trädlevande lavarter och den sällsynta färglaven som växer hängande från grenar.

Flera lågväxande örter finns i närheten av bäcken. I reservatet växer Smålands landskapsblomma Linnéa och man har dessutom hittat 21 arter av kärlväxter, mossor, lavar och svampar som har mycket stor betydelse för både flora och fauna.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Hinkaryd:

  • Tälta
  • Göra upp eld
  • Störa djurlivet

Du får plocka bär och svamp för husbehov, men inga andra växter eller växtdelar. Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2002
Areal: 28 ha
Karaktär: Barrskog/sprickdal
Kommun: Uppvidinge
Ägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg