Hedasjön

Hedasjön

Naturreservatet Hedasjön ligger mitt emellan Lessebo och Lenhovda. Förutom sjön med öar så ingår mark med barrblandskog, främst tall och myrområden. Hela området har stor betydelse för vilt och fågelliv.

Skog och mark

Området är ett småkulligt backlandskap och i reservatet finns två moränryggar. En ligger i den norra delen och en längs Gräsmovikens sydöstra strand. I den gamla skogen finns tallar som är upp till 230 år gamla men också yngre tallskog.

Sväkremossen, söder om Hedasjön, är helt odikad vilket är värdefullt eftersom en stor del av torvmarker i Kronoberg har påverkats av dikning.

I reservatets norra del finns en fornlämning – ett flyttblock med en metallplatta med texten ”Stora Karét”.

 

Djur- och växtliv

Det finns många olika arter inom reservatet. Tjäder är vanlig och man kan även se spillkråka. Här kan man också hitta bland annat blåmossa, stor revmossa, garnlav, gammelgranslav, långfliksmossa, blodlav, vågig sidenmossa, grynig blåslav, sotlav, dystarr, vitag, dybläddra och knärot.

På vissa ställen finns mycket multnande ved som ger bra förutsättningar för vedsvampar och insekter. Spår efter den vedlevande och rödlistade skalbaggen raggbock (VU) har hittats i solutsatta, multnande tallar.

Här finns även Tallsvärmaren som oftast lever i tallskogar men den kan också finnas i ängsmarker och trädgårdar. Den lägger sina ägg på unga tallskott och ibland på granskott eller lärkträd.

Föreskrifter

Text

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2010
Areal: 165 ha, varav 43 ha vatten
Karaktär: Talldominerad barrskog och myr
Kommun: Uppvidinge
Ägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg