Älganäs

Naturreservatet Älganäs ligger på en halvö i sjön Tikens östra del, några kilometer söder om Tingsryds samhälle. I naturreservatet Älganäs får du uppleva skogar med gamla ädellövträd, ängsmarker med blommande örter eller njuta av en härlig promenad längs sjön Tikens strand.

Älganäs naturreservat består av ungefär lika delar skogsmark och vatten. Skogen är till stor del en ädellövskog med ek och bok. Utmed strandzonerna växer äldre tall. Det finns även sumpskogspartier, granplanteringar samt stormfällda ytor (stormen Gudrun januari 2005) som nu är upparbetade. I fuktiga partier växer mest gran, björk, al och asp.

Inom reservatet finns rester av äldre tiders odlingslandskap i form av odlingsrösen och stengärden. I den centrala delen finns ett mer välbevarat parti med bland annat flera grova hamlade träd. På Tegelbruksön, en udde/ö i norr finns rester av en tegelugn som uppfördes omkring år 1885. Utöver tegelugnen finns gott om tegelrester.

Föreskrifter

Text

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2008
Areal: 100 ha varav land 48 ha
Karaktär: Blandskogar med mycket ädellöv, löväng
Kommun: Tingsryd
Ägare: Staten