Aktuella vädervarningar i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Valstasjön – skog med plats för lek

Naturreservatet Valstasjön ligger granne med Hallstahammar. Här kan du uppleva lugn och ro trots närheten till tätorten. Här har förutom naturen även våra barn fått stå i fokus.

Valstasjön. Foto: Markus Rehnberg

En brygga vid Valstasjön. Foto: Markus Rehnberg

Friluftsliv

Valstasjön är ett naturreservat som är lätt att nå från Hallstahammar. Hit kan du ta dig till fots, med cykel, buss eller med bil. Från parkeringen längs Hästhovsvägen i sydväst finns markerade stigar som leder dig in i området. Du kan till exempel gå söderut på en stig som tar dig fram till Valstasjön. Sjön skapades under 1700-talet som en del i ett bevattningssystem för omgivande åkrar och ängar. Norr om sjön finns långa stenmurar som fungerade som staket för de djur som betade här förr. Då var markerna betydligt mer öppna än idag.

På de lite mer höglänta delarna närmast bebyggelsen vid Östra Nibble, är spåren efter lekande barn många och tydliga. Exempelvis är växtligheten på hällarna sliten och grenar som har fallit till marken har dragits ihop för att skapa små rum i naturen. Och det är helt okej! Enligt områdets skötselplan ska den här delen av naturreservatet fortsätta att få vara en plats där barn kan få leka och uppleva skogen på sitt vis.

Naturen

I den södra delen av naturreservatet ligger den lilla sjö som har fått ge sitt namn åt området, Valstasjön. Vid sjön trivs många olika slags fåglar. Två ovanliga fågelarter som har setts här är rörhöna och smådopping. Under vattenytan finns fisken ruda i stor mängd. Den lever kvar här efter att tidigare ha blivit utplanterad. I och runt sjön kan du även hitta padda, åkergroda och större vattensalamander.

I sjön växer vattenblink, näckros och även den i Västmanland mycket ovanliga växten spetsnate. Längs sjöstranden växer bland annat missne, kalmus, kärrsilja och strandlysing.

Valstaskogen är varierad, både sett till trädslag och trädens åldrar. Här finns en blandning av lövskogar med inslag av grövre ädellövträd, skogar blandat av barr- och lövträd och rena granskogar. I naturreservatet finns den ovanliga svampen ullticka som här lever på granar som har fallit till marken.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Utöver vad som i övrigt gäller är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål, t.ex. block och hällmark
 • medvetet skada växter, svampar och djur
 • göra upp eld annat än på av Hallstahammars kommun anvisad plats
 • ställa upp husvagn eller husbil utan tillstånd från förvaltaren av naturreservatet
 • framföra motordrivet fordon annat än på befintlig väg och p-plats
 • parkera annat än på anvisad plats
 • rida eller cykla annat än på anvisade stigar/vägar/områden
 • sätta upp skylt eller liknande anordning annat än tillfälligt. Med tillfälligt avses en tidsrymd om högst 6 månader

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Hallstahammar

Skyddat år: 2020

Areal: 74,4 hektar

Förvaltare: Tekniska nämnden, Hallstahammars kommun

Hitta hit

Naturreservatet ligger tätortsnära precis öster om Hallstahammar, vid Östra Nibble. Hit kan du ta dig till fots, med cykel, genom att åka kollektivt eller med bil. Nära avtaget från Västeråsvägen, in på Hästhovsvägen, finns en parkeringsplats där flera stigar in i området kan hittas. Med buss kan du åka Brukslinjen som trafikerar Hästhovsgatan, som är närmaste väg väster om naturreservatet.

Karta

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss