Mergölen – friluftsliv och sällsynta växter

Inte långt från Sala silvergruva hittar du naturreservatet Mergölen. I området kan du se spår av gruvbrytning och här växer den ovanliga lilla blomman hällebräcka. På stigarna samsas motionärer på cykel och till fots. På hösten finns här gott om matsvamp.

En liten vitblommig växt på en stenhäll

Hällebräcka. Foto: Markus Rehnberg

Friluftsliv

Mergölen är ett stadsnära skogsområde. Stigarna i området är många och flera har trampats i många generationer av närboende. Stigarna tar dig igenom barrskogar och över öppna hällmarker. I området finns en tydligt markerad mountainbikeled som binder ihop Mergölen med det närliggande naturreservatet Aspenstorp och Sala silvergruva. Historien är hela tiden närvarande, kanske främst genom de gruvhål och små schakt som finns utspridda i området.

Naturen

Skogen i Mergölen har i huvudsak fått växa upp efter att verksamheten i Sala silvergruva trappades ner under 1800-talet. De naturvärden som finns i Mergölen idag hör ihop med den åldrande skogen och att det finns mycket av bergarten dolomit i marken. Dolomit är en bergart som är nära släkt med bergarten kalk. Det gör att många olika växter som gillar kalk i marken trivs här som till exempel mosippa, majviva och olika orkidéer. Om hösten finns här gott om matsvamp men även många sällsynta arter, till exempel kopparspindling och slät taggsvamp.

På några platser öppnar sig skogen och blottar kalkhällmarker där torktåliga växter trivs. På stenhällarna växer till exempel backtimjan, kattfot och svartbräken. I maj och juni kan du hålla utkik efter Mergölens specialare, hällebräckan. Du hittar den lättast på kalkhällar som är fria från annan växtlighet. Hällebräcka är en endemisk art för Sverige och Norge. Med endemisk menas att den bara finns inom ett begränsat område och ingen annanstans på hela jorden.  

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller andra fasta naturföremål såsom berghällar och block,
  • skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt till exempel genom att elda död ved, plocka örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
  • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
  • sätta upp tavla, skylt, affisch eller permanent snitsla spår eller liknande.

Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • använda området för organiserade tävlings- och övningsändamål, lägerverksamhet eller liknande där deltagarantalet överskrider 500 personer.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Kommun: Sala

Skyddat år: 2019

Areal: 59 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen