Boberget – böljande hällmarker och branta sluttningar 

I Bobergets naturreservat finns både glesa tallskogar och frodiga granskogar. Gamla, döende och döda träd får finnas kvar för att sedan brytas ned i naturens egen takt, utan inblandning av människan. Dessa gamla träd är hem för olika insekter, svampar och lavar.

Skog, grön mossa på marken och på en stor sten i vänstra delen av bilden.

Sluttning i Boberget. Foto: Mårten Berglind

Friluftsliv

Uppe på Boberget breder lavmattor ut sig över mjuka hällar. Bland ljung och lingonris växer gamla tallar. Här kan du ströva runt och njuta av naturen. I området finns inga anlagda stigar och bergets sluttningar är branta på sina ställen, så det kan vara svårt att ta sig fram som besökare. Skogsvägarna fram till naturreservatet är inte heller tillgängliga för bilkörning. 

Naturen

Boberget täcks av gammal tallskog med lavklädda hällar och mossiga sänkor. Bergets sluttningar är branta och med stora stenblock där både gran och tall växer. Skogen har varierande ålder men här finns gott om gamla, döende och döda träd där olika insekter, svampar och lavar trivs. Några exempel är garnlav, tallticka och vedtrappmossa. I nordvästra delen av naturreservatet finns en våtmark, Vitmossen.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fasta naturföremål såsom berghällar och block,
  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt skada vegetation eller naturföremål i övrigt till exempel genom att samla ved eller att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
  • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
  • sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller permanent snitsla spår.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Sala

Skyddat år: 2015

Areal: 12 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen