Naddennäset – naturskön skog vid vatten

Granne med Ramnäs hittar du Naddennäset. Det är en naturskön udde som i norr, väster och söder ramas in av sjöarna Stora och Lilla Nadden, som är en del av Kolbäcksån och Strömsholms kanal. Här kan du uppleva en blandning av olika sorters skogar intill vattnet.

En bergknalle täckt med skog intill en sjö.

Foto: Mårten Berglind

Friluftsliv

Naddenäset ligger vackert, nästan helt inramat av vatten. Här kan du uppleva varierande och sevärda skogsmiljöer, men ta på dig stövlarna! Här finns inga anlagda stigar och inte heller några spångar över de fuktigare områdena. Den finaste skogen och som är lättats att gå i finns längst ut på näset. Här kan du se många spår efter bäverns framfart, främst i form av avgnagda träd. Du som söker en utmaning kan leta dig upp längs Hillersbergets steniga och branta sluttning.

Naturen

Större delen av naturreservatet består av skog, men så har det inte alltid varit. Fram till 1800-talets slut växte det gräs på de öppna ängar som då fanns här. Gräset torkades och blev till hö, som användes som vinterfoder till hästar, kor och får. Den traditionen har upphört sedan länge. Skogen har brett ut sig på de gamla ängarna och vuxit upp till den skog som finns här idag. De enda spår som finns kvar av gamla tiders brukande är några öppna kärr och en liten mosse.

Skogen i Naddennäset är idag blandad och här finns barrskog, blandskog och lövsumpskogar. Bland de lövträd som finns här är asp speciellt viktig. På och i närheten av asp växer flera olika svampar och lavar, till exempel veckticka, kandelabersvamp och lunglav. I aspstammens mjuka ved är det också lätt för hackspetten att hacka ut sitt bohål. De stora och sammanhängande områdena med lövskog som finns här är ovanliga i den här delen av länet.

De äldsta skogarna finns på höjderna, längst ut på näset och omkring Hillersberget. Skogen har här fått stå orörd under mycket lång tid, så här finns gott om både gamla träd och träd som har dött. På döda träd trivs sällsynta svampar och på liggande granstammar kan du till exempel hitta brandticka, ullticka och vedticka. 

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fasta naturföremål såsom berghällar och block,
  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt skada vegetationen i övrigt till exempel genom att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för matsvamp och bär för husbehov,
  • ankra, förtöja eller dra upp båt, kanot eller liknande i mer än två på varandra följande nätter,
  • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
  • sätta upp tavla, skylt, affisch, markering eller permanent snitsla spår.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Surahammar

Skyddat år: 2016

Areal: 123 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen