Älgberget – gammal orörd granskog

Här möts du av vildmarken och får se hur en skog ser ut som inte är påverkad av modernt skogsbruk. Älgberget är ett bergigt område med gammal granskog och stenblock. Området är intressant om du vill uppleva en lugn och orörd skogsmiljö, även om det är svårtillgängligt!

Tät granskog, stenar med grön mossa på.

Foto: Mårten Berglind

Friluftsliv

Det går inte att köra bil fram till reservatet, utan du får vandra längs en skogsväg i cirka fyra kilometer innan du är framme. I naturreservatet finns inga anlagda stigar. Men om du vandrar bland träden kanske du har turen att få syn på en älg eller några andra av skogens invånare.

Naturen

I naturreservatet växer mest gran som har börjat växta helt på naturlig väg och som inte är planterad av människan. Skogen i området är mycket gammal. Äldst är träden i den östra sluttningen på Lilla Älgberget, som redan på 1940-talet sades vara runt 120 år gamla. Det växer även lövträd, mest asp och vårtbjörk men även enstaka sälg. Här får döda träd ligga kvar på marken och brytas ned i naturens egen takt, vilket många olika arter av svampar och insikter gillar.

Det finns ovanliga och hotade arter i området och några är brandticka, vedtrappsmossa, liten blekspik och taigakvastmossa. Brandticka är en orangeröd färgklick i skogen. Oftast finns svampen på liggande döda granstammar, men den har även hittats på tall, björk och asp.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • göra upp eld,
 • cykla eller rida,
 • klättra i boträd eller på annat sätt avsiktligt störa djurlivet,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen eller naturföremål i övrigt till exempel genom att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för matsvamp och bär för husbehov,
 • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
 • på störande sätt använda radio eller annan ljudanläggning,
 • sätta upp tavla, skylt, affisch, markeringar eller permanent snitsla spår,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Kommun: Norberg

Skyddat år: 1996 och utvidgat 2009

Areal: 11 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen