Kolpelle – gammal granskog med hängande lavar 

I Kolpelle möts du av en skog med gamla granar. Lavarna som hänger ner från trädens grenar ger en känsla av att gå omkring i en riktig trollskog. I skogen lever flera ovanliga skalbaggar, som får passa sig för att inte bli uppätna av den tretåiga hackspetten.

Granskog, en omkullfallen trädstam.

Liggande granstam i skogen. Foto: Markus Rehnberg

Friluftsliv

Här får skogen växa fritt och det är länge sedan det skedde något skogsbruk. När du promenerar mellan granarna med sina hängande lavar är det lätt att fantisera om både skogsrån och troll. I området går det också att hitta spår av en gammal kolbotten. En kolbotten är en rest från när kol tillverkades i kolmilor i skogen. Kanske är det därifrån som området fått sitt namn?

Naturen

Skogen består av gamla granar och tallar och många av dessa träd är över 120 år gamla. Lavarna som växer från grenarna är sorter som skägglav, tagellav och garnlav. På trädens stammar är det vanligt att det växer tickor. Det är särskilda svampar som lever på just trädstammar, som till exempel blackticka och rosenticka. I de fuktigare markerna växer lövträd som klibbal och glasbjörk. Det finns också gott om döda träd, som insekter och svampar hjälps åt att bryta ner. Bronshjon och stekelbock är två ovanliga skalbaggar som trivs här, precis som den ovanliga fågeln tretåig hackspett.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • framföra motordrivet fordon,
  • tälta,
  • göra upp eld,
  • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,
  • fånga och insamla ryggradslösa djur,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt till exempel genom att gräva upp växter,
  • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Kommun: Sala

Skyddat år: 1994

Areal: 26 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen