Skutteröarkipelagen – mälaröar med gamla lövskogar

Välkommen till den lilla skärgården i Mälaren som bland annat består av öarna Skutterön, Saxgarn, Harklinten, Abborrskär och Alskär. Har du tillgång till båt erbjuder naturreservatet en mångfald av intryck och upplevelser av vildvuxen natur, bergshöjder med vid utsikt och spår efter ett äldre kultur-landskap.

En tät och snårig lövskog.

Foto: Mårten Berglind

Friluftsliv

Förr bodde det torpare som levde av fiske och jordbruk på både Skutterön och Saxgarn. Idag kan du se spåren efter deras ansträngningar som fortfarande tydligt syns som grävda diken, stenmurar och odlingsrösen. I dag är det bara på Saxgarn det bor folk under sommaren. Bebyggelsen på Saxgarn är välbevarad och är från 1600-talet. Tänk på att området runt husen och bryggan är privat och får inte besökas.

Skutterön är den största ön i naturreservatet och här finns flera anordningar för dig som besökare. Här finns en brygga, informationsskyltar, torrtoalett, soptunna och en vandringsled. Från bryggan i norr följer du leden som tar dig genom skiftande miljöer. Det är allt från täta lövskogar, över de gamla åkrarna och förbi resterna av det gamla tegelbruk som en gång fanns på ön. För den badsugne rekommenderas att ta båten till klipporna på öns västra sida. Enligt vissa är det här du kan hitta Mälarens bästa badklippor. Om hösten har varit regnig kan du hitta mycket matsvamp på ön. I öns hassellundar kan du till exempel hitta gott om svart trumpetsvamp.

Naturen

Öarna i naturreservatet är till stor del skogsklädda. Här finns barrskogar, sumpskogar, hassellundar och lövskogar av olika slag. På Skutterön och Saxgarn finns skogar där det växer en del gamla och grova lindar och ekar. Dessa gamla träd är ett minne från den tid då jordbruk bedrevs här och öarna var öppnare än idag. Gamla träd med grov bark, barklösa stamdelar, döda grenar och håligheter är värdefulla livsmiljöer för många olika slags hotade och sällsynta arter. Här trivs skalbaggen trubbtandad lövknäppare och flera olika skalbaggar knutna till svampen linddyna har hittats här. Tittar du på stammen på ett gammalt lövträd kanske du kan hitta små lavar som mest kan liknas vid små spikar eller nålar, till exempel de lite mer ovanliga arterna blekskaftad nållav och brunskaftad blekspik. På gammal ask och alm kan du hitta den ovanliga almlaven. De flesta almar på öarna har drabbats av almsjukan och står nu kvar som döda och barklösa skelett i skogen. Men även om träden är döda så lever de vidare en tid som hem för de ovanliga svamparna svartöra, prakttagging och almkrämskinn.

I lindarnas kronor kan du hitta mistlar. Den finns här i stor mängd och är lättast att se under vintern, när träden har tappat sina löv. På vintern kan du även träffa på dubbeltrasten. Det är en fågel som är mycket förtjust i mistelns bär. Den bevakar bären och jagar genast borta andra trastar och sidensvansar som också är sugna på bären. Dubbeltrasten är viktig eftersom den hjälper till att sprida misteln till nya träd.

Andra fåglar som finns här är fiskgjusen som oftast bygger sitt bo i strandkanten, till exempel i toppen av en tall. På senare år har fiskgjusen fått konkurrens av havsörnen som ofta ses i området. I strandskogen kan du även träffa på den mindre hackspetten som söker insekter att äta på döda eller döende grenar och som hackar ut sina bohål i murkna trädstammar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • göra upp eld annat än på anvisade platser eller i medhavd grill,
 • cykla eller rida,
 • klättra i boträd eller på annat sätt avsiktligt störa djurlivet,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen eller naturföremål i övrigt till exempel genom att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för matsvamp och bär för husbehov,
 • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
 • på störande sätt använda radio eller annan ljudanläggning,
 • sätta upp tavla, skylt, affisch, markeringar eller permanent snitsla spår,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Västerås

Skyddat år: 2010

Areal: 241 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Skutteröarkipelagen ligger i Mälaren, 1,5 mil söder om Västerås. Du behöver egen båt för att ta dig hit.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss