Strömsholms kungsladugård – ekar och skalbaggar

Naturreservatet består av fyra kullar som sticker upp som små öar i den omgivande åkermarken. Här växer många ekar som är minst 300 år gamla! I de gamla ekarna trivs bland annat den hotade och ovanliga läderbaggen. Vill du besöka området får du samsas med de djur som betar i hagarna.

Läderbagge. Foto: Karin Sandberg

Foto: Karin Sandberg

Friluftsliv

Området har tillhört Strömsholms kungsgård och stuteri och har använts som betes-mark genom historien. Ekarna har fått växa sig stora och grova bland betande kor och hästar. Under 1900-talet slutade betet och hagarna började sakta växa igen och blir mörkare. Idag betas markerna igen, de gamla ekarna har röjts fram och nås återigen av solens strålar.

Det finns över 100 träd i området som har en omkrets på över tre meter. Några av träden är så grova att de har en omkrets på över fem meter. Visste du att det krävs två vuxna människor för att kunna krama om ett träd med tre meters omkrets, och minst tre vuxna för att krama ett träd med fem meters diameter?

Naturen

De många gamla och grova ekarna gör naturen värdefull. Ekar är en av de mest artrika miljöerna vi har i Sverige, cirka 1 000 olika arter av lavar, mossor, svampar, insekter och andra småkryp lever på eller i levande och döda ekar.

Ett stort antal av ekarna har hål i stammen eller grenarna och här trivs flera sällsynta skalbaggar som är beroende av gamla och håliga träd, bland annat läderbagge och gammelekklokrypare. Här finns också några sällsynta svampar som trivs på ekarnas stammar och grenar, som till exempel oxtungssvamp och blekticka. På holmen längst i väster finns de ovanliga lavarna hjälmbrosklav och gul dropplav.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • föra motordrivet fordon,
 • tälta,
 • föra cykel,
 • rida,
 • klättra i boträd,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande anordning,
 • göra upp eld,
 • gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, levande svampar, mossor eller lavar, med undantag för bär och matsvamp,
 • fånga eller samla in ryggradslösa djur (evertebrater).

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Kommun: Hallstahammar

Skyddat år: 1948

Areal: 6 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen