Stengärdet – strand från istiden 

Stannar du till vid Stengärdet har du chansen att få en varierad naturupplevelse. Följ stigen som tar dig över en matta av mjukt slipade stenar, under höga tallar och genom en trolsk granskog. Längs med stigen kan du se källor med glasklart vatten, en gammal fångstgrop och du kan fika vid rastplatsen.

Ett fält med stenar som ligger i låga vallar, träd på sidorna och i bakgrunden.

Foto: Lena Strömvall

Friluftsliv

För ungefär 8 000 år sedan började åsen vid Stengärdet att höja sig ur istidshavet. Kraftiga vågor slog mot åsen och sköljde bort all sand och smågrus. Kvar blev den matta av sten som du kan se här, där stenarna slipats till släta rullstenar av havet. Detta kallas för ett klapperstensfält.

Reservatet ligger längs med väg 56 söder om Kungsör. Genom naturreservatet finns en cirka två kilometer lång vandringsled. Följer du stigen får du en varierad upplevelse. Du får se klapperstensfältet, en mäktig tallskog, en gammal fångstgrop för vargar, klara källor och en trolsk granskog. Längs med stigen finns en rastplats med bänkar, bord, grillplats och ett vindskydd. Precis i kanten av Stengärdet passerar dessutom en del av Drottning Kristinas ridled.

Naturen

I den gamla gran- och tallskogen nedanför åsen finns flera källor med klart vatten. Vattnet är näringsrikt och ger ett frodigt växtliv. Här trivs orkidéer som knärot, spindelblomster, Jungfru Marie nycklar och ovanliga mossor som grön sköldmossa och vedtrappmossa. Uppe på åsen är det istället torrt och fattigt på näring. Här växer tallar och lavar och i augusti kan du se ljungens rosa blommor runt klapperstensfältet.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • cykla eller rida
 • föra motordrivet fordon annat än på anvisad parkeringsplats och skogsbilväg
 • elda på annat än anvisad plats
 • parkera motorfordon, husvagn eller släpvagn mer än ett dygn i följd,
 • klättra i boträd eller på annat sätt avsiktligt störa djurlivet
 • fälla eller på annat sätt skada, levande eller döda träd och buskar samt skada vegetationen eller naturföremål i övrigt t ex genom att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lav, med undantag för bär och matsvamp för husbehov
 • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur
 • på störande sätt använda radio eller annan ljudanläggning
 • anbringa tavla skylt, affisch, orienteringskontroll, andra markeringar eller permanent snitsla spår
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig
 • Eldplats Eldplats
 • Rastplats Rastplats
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Kontakt

Fakta

Kommun: Kungsör

Skyddat år: 1968, ombildat 1990 och reviderat 2006

Areal: 43 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen