Granhammarsbrännan – lövskog efter skogsbrand 

Här drog en skogbrand fram i början av 1900-talet och den har format den skog som växer här idag. Skogen har sedan branden fått växa fram helt naturligt, vilket gör att det finns gott om döda trädstammar bland de nya träd som vuxit upp.

Närbild på en trädstam med en vit stjärna och ett vitt band är målat på.

Foto: Ylva Granath

Friluftsliv

Tidigare gick en linbana genom området. Den användes för att transportera kalk från ett kalkbrott söder om Hjälmaren till cementfabriken i Köping. Linbanan är nedmonterad sedan några år tillbaka, men där linbanan tidigare gick finns en skogsväg som du kan gå på. Annars finns inga stigar i området utan du får upptäcka området på naturens villkor. Det är blött på sina ställen så det kan vara bra att ta med ett par gummistövlar. Om du kommer hit på vintern är det inte säkert att vägen fram till naturreservatet är plogad.

Naturen

I Granhammarsbrännan finns spår efter den brand som drog fram här år 1914. Skogen som växer upp efter en brand består ofta av lövträd och kallas lövbränna. Idag växer här björk och asp blandat med gran. Skogen har i stort sett fått sköta sig själv sedan branden, utan inblandning av människan. Det har gjort att det finns gott om döda träd i olika stadier av nedbrytning. Här trivs många olika arter, allt från lavar, mossor och svampar till insekter och fåglar som hittar mat- och boplatser i de döda träden. Du kan bland annat få se fågeln mindre hackspett som letar mat i de döda och ihåliga träden. Här växer även den ovanliga svampen stor aspticka.

Det finns många olika mossor, bland annat kan du se ägghättemossa, platt spretmossa och grön sköldmossa. I området finns det också våtmarker och en mosse. På marken brer blåsippa, grönpyrola och orkidén korallrot ut sig. Den sällsynta växten ryl finns också här.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • föra motordrivet fordon,
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn,
 • tälta,
 • rida eller cykla,
 • klättra i boträd,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande anordning,
 • göra upp eld,
 • gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, vedlevande svampar, mossor eller lavar,
 • samla in insekter eller andra ryggradslösa djur,
 • snitsla spår eller anordna orienteringskontroll.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Kommun: Kungsör

Skyddat år: 1998

Areal: 160 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen