Silvtjärn – gammal skog med ovanliga växter och svampar

I Silvtjärn möts du av mossiga marker och gammal skog. Slå dig ner vid den lilla sjön Silvtjärnen och njut av stillheten eller leta efter spår av gamla gruvhål. I området trivs olika orkidéer, som till exempel kärrknipprot, grönkulla och knottblomstret. Plocka gärna med dig av de bär och matsvampar som växer här.

En sjö med stilla vattenyta, skog runt som speglas i vattnet, några trädstammar i förgrunden.

Stilla vatten vid Silvtjärn. Foto: Marit Hedlund

Friluftsliv

Det finns två stigar in i naturreservatet. Antingen följer du den lilla stig som direkt försvinner in i skogen vid parkeringen. Efter cirka 200 meter knyter den ihop med en vältrampad stig som leder dig runt hela Silvtjärnen. Du kan även vandra längs Bruksleden som följer Silvtjärnens nordvästra strand och vidare in i reservatet. Skogen är bitvis ganska öppen, så det är lätt att gå ifrån de trampade stigarna och välja din egen väg. Under sensommaren och hösten finns här gott om bär och matsvamp som du kan plocka. Det finns spår av ett gruvområde med flera grunda gruvhål som påminner om en tid då det bröts kalk i området.

Fiskeförbud

Det är förbjudet att fiska i Silvtjärnen, om du inte är med i fiskeklubben som har tillstånd att fiska här.

Naturen

Skogen i Silvtjärn har fått växa under lång tid utan inblandning av människan. Flera olika sällsynta växter, mossor och svampar trivs här. Intill det lilla gruvområdet kan du hitta olika slags orkidéer, bland annat kärrknipprot, grönkulla och knottblomster. Knottblomster har bara hittats här och på ytterligare en plats i länet. Här trivs även ovanliga och sällsynta svampar, till exempel violgubbe. I och runt våtmarkerna kan du hitta kärrbräken, dvärglummer, gräsull, knagglestarr, skogsvicker, spädstarr, backskafting, ögonpyrola och dunmossa.

I skogen trivs fåglar som spillkråka och gröngöling. I den lilla sjön föder ibland storlommen upp sina ungar och i lövskogarna som växer intill kan järpen visa sig. I Silvtjärnen finns det flodkräftor. Det här är en av de få sjöar och vattendrag i länet där flodkräftan finns kvar och som inte har drabbats av kräftpesten.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller annat fast naturföremål,
 • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen eller naturföremål i övrigt till exempel genom att elda död ved, insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
 • rida,
 • cykla utanför Bruksledens stigsystem eller på den i en omfattning som riskerar att ge upphov till långvarig markskada,
 • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
 • insamla eller avsiktligt döda eller skada grod- och kräldjur,
 • klättra i boträd eller på annat sätt avsiktligt störa djurlivet,
 • sätta upp tavla, skylt, affisch eller permanent snitsla spår,
 • införa nya växt- eller djurarter i området. Undantag gäller för fisk som endast får utsättas efter skriftligt tillstånd från fastighetsägaren.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Kommun: Norberg

Skyddat år: 1972, utvidgat 1985 och 2012

Areal: 37 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen