Forsån – slingrande å där flodpärlmusslan trivs

Naturreservatet är långsträckt och följer den slingrande Forsån. Här lever bland annat den utrotningshotade flodpärlmusslan. På flera platser längs ån kan du se spår av det bergsbruk som pågått i Bergslagen under många hundra år.

Forsande vatten i en å.

Forsåns vatten om våren. Foto: Alf Ericson

Friluftsliv

Den slingrande Forsån rinner genom tät skog och öppna marker, från hyttområdet i Riddarhyttan mot länsgränsen söderut. I hela området kan du se spår efter bäverns framfart i form av fällda träd, dammar och hyddor. Mitt i reservatet finns en vandringsled som är cirka 700 meter lång. Den börjar vid parkeringsplatsen där riksväg 68 passerar igenom Forsån. Vandringsleden går genom skogen och leder fram till en udde som omges av Forsåns vatten. Här kan du packa upp matsäcken och njuta av bruset från Forsån. På flera platser längs ån kan du även se spår efter det bergsbruk som pågått här, bland annat vid Hedhammars hyttruin. Observera att du inte får gå in i ruinen på grund av risken för ras! Från parkeringsplatsen går en kortare stig ner till åstranden. Här finns en rastplats med möjlighet att grilla.

Fiskeförbud

Det är förbjudet att fiska inom hela naturreservatet.

Naturen

Forsån är ett av länets fyra vattendrag där den utrotningshotade och fridlysta flodpärlmusslan lever. Den kräver rent och strömmande vatten för att överleva och är beroende av fisken öring för att kunna föröka sig. Flodpärlmusslans larver lever som parasiter på öringens gälar innan de släpper taget och utvecklas till små musslor. Forsån meandrar, det vill säga att den slingrar sig fram och tillbaka i stora bågar.

Skogen består av gammal barrskog och lövskog. Det finns gott om döda träd som är i olika stadier av nedbrytning, där insekter och svampar trivs. Här trivs fågelarter som trädgårdssångare, grönsångare och skogssnäppa, som bland annat letar mat i och i anslutning till det strömmande vattnet.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • gräva, hacka, rista, måla, flytta sten eller på annat sätt skada markytan,
 • skada levande eller döda träd och buskar,
 • insamla eller flytta död ved som grenar eller stammar,
 • insamla mossor, svampar eller lavar, med undantag för matsvamp,
 • insamla eller bortföra musslor, insekter eller andra ryggradslösa djur,
 • fiska,
 • rida eller cykla utanför vägområde,
 • framföra motordrivet fordon, annat än på befintliga vägar,
 • medvetet störa djurlivet, exempelvis stå eller gå i vattendraget,
 • sätta upp tavla, skylt, affisch, göra inskrift eller permanent snitsla spår,
 • använda området för organiserad idrotts-, tävlings- eller lägerverksamhet eller annan liknande verksamhet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled
 • Eldplats Eldplats
 • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Kommun: Skinnskatteberg

Skyddat år: 2010

Areal: 127 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen