Ulvsbomuren – välkommen till vildmarken!

Bland täta granskogar, myrar och stilla sjöar får du uppleva en vacker, orörd natur och spännande platser. Här trivs många olika fåglar, både vid myrarna, sjöarna och i skogen.

Gles barrskog, grön mossa och gröna växter på marken.

Foto: Henrik Berg

Friluftsliv

Det finns flera vackra och intressanta platser att besöka i naturreservatet, till exempel Källdalsmossen som är en myr där många olika fåglar trivs. Vid det gamla ödetorpet Källdalen kan du se husgrunder och gamla fruktträd. I området finns sjöarna Granramen och Ulvramen. Här kan du slå dig ner vid någon av rastplatserna och ta en fikapaus med vacker utsikt över någon av sjöarna. Det finns många gnagda träd och det är spår av bävrarna som lever i och vid vattendragen. Stora delar av området är blött, så ta på dig stövlar om du vill utforska naturen på egen hand. Bruksleden passerar genom en del av naturreservatet.

Naturen

Ulvsbomuren är ett stort och varierande område med en känsla av vildmark. Här finns mörka granskogar, ljusa aspdungar, vidsträckta myrmarker och stilla sjöar. Av alla trädslag i Ulvsbomuren är asp särskilt viktig, eftersom flera ovanliga och hotade arter av svampar, mossor, lavar och insekter är helt beroende av gamla, grova eller döda aspar för att överleva. Några exempel är insekten aspvedgnagare, asphättemossa, olika slags gelélavar och svamparna veckticka och vedfingersvamp.

I området finns döda granar i olika stadier av nedbrytning. De är en viktig livsmiljö för många olika arter, allt från lavar, mossor och svampar till insekter och fåglar som hittar sin mat- och boplats i de döda träden. På våren kan du njuta av blommande växter som till exempel blåsippa, vårärt och tibast. Du som är fågelintresserad har chansen att se sångsvan, trana, storspov, skogshöns och flera olika hackspettar.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fasta naturföremål såsom berghällar och block,
  • framföra och ställa upp motordrivet fordon och släp annat än på befintlig väg eller besöksparkering,
  • tälta under längre tid än två dygn,
  • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt skada vegetation eller naturföremål i övrigt till exempel genom att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
  • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
  • sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller permanent snitsla spår,
  • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Surahammar

Skyddat år: 2017

Areal: 436 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen